O privatizaciji


O PRIVATIZACIJI

Metodi privatizacije koji se koriste u Crnoj Gori:
– Prodaja akcija
– Prodaja poslovne aktive preduzeca
– Izdavanje akcija zaposlenima
– Zamjena akcija za privatizacione vaucere
– Zamjena duga za akcije
– Kombinacija prethodnih metoda

Rezultati privatizacije u Crnoj Gori:

– Nema transformisanog preduzeca u kome nema privatnog kapitala
– Privatizovano je 55% ukupnog kapitala
– Kontrolni paket akcija sacuvan u 19 preduzeca za strategijskog partnera
– Formirane su institucije tržišta kapitala

Plan privatizacije za 2004. godinu

Na osnovu clana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96 ,6/99 i 59/00), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 18. marta 2004. godine, donijela je
O D L U K U O PLANU PRIVATIZACIJE ZA 2004 GODINU

Polazne premise

Privatizacija ce se i u 2004. godini nastaviti u skladu sa ranije usvojenim principima:

1. Zaštita svojinskih prava
2. Transparentnost
3. Javnost
4. Postizanje maksimalne ekonomske korisnosti

Kljucne aktivnosti

Imajuci u vidu dostignuti stepen privatizacije, ukupni sistemski ambijent u Crnoj Gori i ekonomsku politiku Vlade Republike Crne Gore u ovoj godini kao i Agendu ekonomskih reformi, aktivnosti iz domena privatizacije ce se sprovoditi u pravcu:

1. Unapredjenja sistemskih uslova za razvoj privatne svojine
2. Unapredjenja institucionalnog okvira za privlacenje stranih investicija i podsticanje preduzetništva
3. Privatizacija pojedinih društava i banaka

Puni tekst dokumenta mozete naci u PDF fajlu Plan privatizacije za 2004. godinu a priloge dokumentu u PDF fajlu Prilozi i tabele.

Plan privatizacije za 2003. godinu

Na osnovu clana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96 ,6/99 i 59/00), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 27. februara 2003. godine, donijela je O D L U K U O PLANU PRIVATIZACIJE ZA 2003 GODINU
Polazne premise

Plan privatizacije za 2003. godinu predstavlja nastavak ranijeg koncepta privatizacije i daljeg razvoja strateške vizije u ovom procesu u Crnoj Gori. Pri njegovom utvrdivanju je potrebno imati u vidu:

1. Dostignuti nivo privatizacije u Crnoj Gori (privatizovano preko polovine državnog kapitala)
2. Institucionalna izgradenost, odnosno vec su uspostavljene bazicne institucije i bazicna zakonska regulativa
3. Postojanje i provjerenost u radu svih privatizacionih tehnika i procedura
4. Da su oko 350.000 gradana vlasnici akcija društava ili privatizacionih fondova, te da je veliki broj stranih i domacih investitora postalo vlasnikom društava u Crnoj Gori

Plan privatizacije u 2003 godini polazi od dva veoma važna elementa:

1. Politicka situacija u zemlji (Srbija i Crna Gora) je stabilnija nego prethodnih godina;
2. Povoljan rezultat dosadašnje privatizacije je da je u Crnoj Gori vecina privatizacije završena ili je pri kraju u preko 90% društava te da je dominantno ostala privatizacija kontrolnog paketa u 15 strateški važnih kompanija u Crnoj Gori.

Otuda, kljucno pitanje je: kako i kojom dinamikom treba izvršiti privatizaciju kontrolnog paketa akcija u 15 velikih kompanija Crne Gore, koji su vec, u prosjeku privatizovani oko 40%? Privatizacija ovih kompanija nije samo pitanje tehnika i procedura, vec prije svega ekonomsko, razvojno i socijalno pitanje.

Iz znacaja ovoga proizilazi i planiranje privatizacije u narednih nekoliko godina, koji obuhvata:

1. Uslove razvoja privatne svojine – odnosno zaštitu svojinskih prava i razvoja ekonomskih sloboda
2. Razvoj institucionalnog okvira za privlacenje stranih investitora
3. Razvoj novih privatnih firmi i podsticanje preduzetništva
4. Regulacija i privatizacija
i. Regulacija infrastrukturnih preduzeca
ii. Privatizacija u drugim oblastima
iii. Privatizacija društava iz oblasti privrede

Puni tekst dokumenta mozete naci u PDF fajlu Plan privatizacije za 2003. godinu a priloge dokumentu u PDF fajlu Prilozi i tabele.

Plan privatizacije u 2002 godini

Prodaja putem medunarodnog tendera
* Jugopetrol Kotor
* Institut Dr Simo Miloševic-Igalo
* Telekom Crne Gore
* Gornji Ibar Rožaje
* Preradivacki kapaciteti KAP-a
* DKP
* Prodaja hotela u sastavu Htp Budvanska Rivijera, HTP
Boka, Htp Ulcinjska Rivijera i UTIP Crna Gora
* Prodaja akcija grupe preduzeca po metodu batch
sale manjiski paket + dokapitalizacija(32 pred.)
* Prodaja akcija grupe preduzeca putem aukcije
* Prodaja poslovne aktive preduzeca putem aukcije
* Priprema preduzeca iz oblasti komunalnih usluga za
privatizaciju
* Privatizacija kroz stecaj
Vise informacija mozete naci na sajtu www.savjet.org

AGENCIJA VAS PITA?